Information
Mục Lục
Đặt Vấn Đề

Nội Dung
1/ Nội Dung Quan Điểm

a.Mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở Việt Nam
b.Quan điểm về công nghiệp hóa – hiện đại hóa của Đảng
c. Khái Niệm Khoa học và công nghệ
d. Khái Niệm Giáo dục và đào tạo
e. Mối quan hệ giữa Giáo dục và đào tạo với Khoa học và công nghệ
2/ Cơ sở lý luận của quan điểm trên
a. Phát triển kinh tế tri thức là một xu thế tất yếu hiện nay.
b.Vai trò của phát triển Khoa học và công nghệ và Giáo dục và đào tạo với sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa
c. Khoa học và công nghệ - Giáo dục và đào tạo phải được xem là quốc sách
hàng đầu
3/ Kinh Nghiệm công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở một số nước .
a. Bốn hướng chính để phát triển kinh tế tri thức
b. Năm yếu tố bảo đảm sự thành công trong việc sử dụng Khoa học và công nghệ
c. Sáu bài học và sáu kiến nghị
Kết Luận
Tài liệu tham khảo
Tài liệu